Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van GABLAB Trendscenario’s (Gaby van Gestel, hierna te noemen ‘GABLAB’) zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Deze Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Hilversum onder nummer 32126585 en zullen door ons op verzoek kosteloos worden toegezonden.

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van GABLAB worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door GABLAB ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Overeenkomsten tussen u en GABLAB komen tot stand na schriftelijke of mondelinge aanvaarding door GABLAB. Het al dan niet verzenden van een opdrachtbevestiging door GABLAB tast het bestaan van de overeenkomst niet aan.

2.2 Alle aanbiedingen van GABLAB zijn vrijblijvend en GABLAB behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

2.3  Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door GABLAB. GABLAB is gerechtigd gemotiveerd bestellingen te weigeren dan wel bijzondere voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt GABLAB dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

2.4 Bij de organisatie van evenementen behoud GABLAB zich het recht voor om bij onvoldoende aanmeldingen het evenement te annuleren. Eventueel voldane toegangsprijzen zullen worden gerestitueerd.. 

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, exclusief btw en exclusief handeling- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. Voor trendboeken hanteert GABLAB een laag Btw-tarief van 6%. Voor overige producten en diensten hanteert GABLAB een hoog Btw-tarief van 21%.

3.2 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen acht (8) dagen na factuurdatum, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

3.3  Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan uw bestelling kunnen nadere (betaling-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van bankrekening van GABLAB.

3.4  Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door GABLAB bent u een bedrag van twaalf euro en vijftig eurocent (€ 12,50) aan sommatiekosten verschuldigd en indien GABLAB zijn vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, met een minimum van honderdvijftien euro (€115,00). Indien u in gebreke blijft de hoofdsom binnen de bedoelde termijn te betalen en derhalve in verzuim bent, bent u aan GABLAB een vertragingsrente naar 2 % per maand verschuldigd. Een gedeelte van een maand wordt hierbij door GABLAB als gehele maand beschouwd.

3.5 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is GABLAB gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

3.6 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door GABLAB.

3.7 De kosten voor inschrijving van een seminar dienen vooraf voldaan te worden. Indien u gebruik maakt van een vroegboek-korting moet het bedrag worden voldaan direct na ontvangst van de factuur óf daags na de datum waarop deze vroegboek-korting vervalt met een maximum van 3 dagen daarna. Anders geldt het reguliere tarief, dat eveneens voorafgaand aan het seminar dient te zijn voldaan. GABLAB houdt zich het recht voor om u de toegang te ontzien indien u in gebreke bent gebleken. Indien u verhinderd bent kan iemand anders u zonder bijkomende kosten vervangen. Annulering dient schriftelijk te gebeuren tot één week voor de datum. Daarna berekenen wij u het volledige bedrag.

Artikel 4. Levering

4.1 Levering door GABLAB vindt plaats met bekwame spoed doch tenminste binnen dertig (30) dagen na bestelling, tenzij door GABLAB anders is aangegeven. Indien levering niet tijdig plaatsvindt, dan ontvangt u uiterlijk één week voor levering van de bestelling bericht en heeft u tot het moment van levering het recht de overeenkomst te ontbinden door schriftelijke mededeling daarvan aan GABLAB. Overschrijding van de levertermijn geeft u geen recht op schadevergoeding.

4.2 Levering vindt plaats op het moment dat het product door (of namens) u in ontvangst wordt genomen.

4.3 Levering geschiedt aan huis of postbus door de TNT of een ander bezorgbedrijf. Vanaf het moment van levering is het risico voor de opdrachtgever. Indien GABLAB kan aantonen dat het betreffende product aan de opdrachtgever is verzonden, heeft GABLAB aan haar leveringsplicht voldaan. De door GABLAB bekend gemaakte levertijden gelden steeds bij benadering en zijn nimmer fatale termijnen.

4.4 Stuks leveringen van trendboeken kunnen nimmer worden geretourneerd, althans GABLAB is bij retournering niet verplicht de aankoopprijs te restitueren.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan GABLAB verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van aflevering op u over.

5.2 Door GABLAB geleverde producten blijven haar eigendom, totdat volledige betaling ervan heeft plaatsgevonden. Bij (blijvende) niet-betaling is GABLAB gerechtigd het verkochte en geleverde, doch niet betaalde artikel terug te nemen, terwijl de opdrachtgever gehouden is GABLAB ter zake volledig schadeloos te stellen.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

6.1  U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door GABLAB geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

6.2  GABLAB garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid

7.1  U heeft de verplichting om de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst te inspecteren. Eventuele gebleken gebreken dient u uiterlijk binnen drie (3) dagen na ontdekking schriftelijk en gemotiveerd aan GABLAB te melden.

7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft GABLAB de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurprijs plus betaalde verzendkosten van verzending daarvan te restitueren. Indien GABLAB besluit een trendboek of een ander product op grond van een klacht te ruilen, dient het eerder geleverde trendboek of product door de opdrachtgever aan GABLAB geretourneerd te worden, bij gebreke waarvan GABLAB gerechtigd is het tweede, door haar verzonden exemplaar bij de opdrachtgever in rekening brengen.

7.3 Retourzendingen worden slechts geaccepteerd indien het product onbeschadigd is en na akkoord GABLAB. Door GABLAB ter zake eventueel reeds ontvangen betaling wordt uiterlijk binnen dertig (30) dagen na de ontbinding terugbetaald.

7.4 GABLAB is niet aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook, door u of derden geleden, hetzij direct of indirect, als gevolg van het feit dat het door GABLAB geleverde niet voldoet en/of ongeschikt is voor hetgeen u daarmee beoogde, behoudens opzet of grove schuld zijdens GABLAB.

Artikel 8. Overmacht

8.1  Onverminderd de overige aan zijn toekomende rechten, heeft GABLAB in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat GABLAB gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

8.2  Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan GABLAB kan worden toegerekend, omdat hij niet te wijten is aan zijn schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

Artikel 9. Diversen

9.1  Indien u aan GABLAB schriftelijk opgave doet van een adres, is GABLAB gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan GABLAB schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

9.2 U bent verplicht bij verhuizing het nieuwe adres en de verhuisdatum tijdig, dat wil zeggen tenminste één maand voor de datum van verhuizing, schriftelijk aan GABLAB mede te delen. Indien u GABLAB niet tijdig van de verhuizing op de hoogte heeft gesteld, kan GABLAB niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen die dat heeft voor de levering van het door opdrachtgever gekochte, waaronder begrepen het uitleveren van het verkochte aan het nieuwe adres.

9.3  Wanneer door GABLAB gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet zijn recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat GABLAB deze Voorwaarden soepel toepast.

9.4  Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met GABLAB in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door GABLAB vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

9.5 GABLAB is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

10.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

10.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.